بهینا FZ10-388
بهینا FZ10-388
بهینا FZ10-388
بهینا FZ10-388

FZ10-388

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر