بهینا FZ10-389
بهینا FZ10-389
بهینا FZ10-389
بهینا FZ10-389

FZ10-389

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر