بهینا FZ11-15
بهینا FZ11-15
بهینا FZ11-15
بهینا FZ11-15
بهینا FZ11-15
بهینا FZ11-15

FZ11-15

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر