بهینا FZ12-01
بهینا FZ12-01
بهینا FZ12-01
بهینا FZ12-01

FZ12-01

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر