بهینا FZ12-03
بهینا FZ12-03
بهینا FZ12-03
بهینا FZ12-03

FZ12-03

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر