بهینا FZ13-08
بهینا FZ13-08
بهینا FZ13-08
بهینا FZ13-08
بهینا FZ13-08
بهینا FZ13-08

FZ13-08

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر