بهینا FZ14-110
بهینا FZ14-110
بهینا FZ14-110
بهینا FZ14-110

FZ14-110

کتیبه پرده 15 سانتیمتری آبی پتینه

نوع: کتیبه رنگ: سایر سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر