بهینا FZ14-384

FZ14-384

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: کرم سازنده: ایران طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر