بهینا FZ16-103E
بهینا FZ16-103E
بهینا FZ16-103E
بهینا FZ16-103E

FZ16-103E

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: صدفی طلایی کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 135 میلیمتر