بهینا FZ16-41E
بهینا FZ16-41E
بهینا FZ16-41E
بهینا FZ16-41E

FZ16-41E

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: کرم پتینه کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 135 میلیمتر