بهینا FZ3-30

FZ3-30

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر