بهینا FZ4-264
بهینا FZ4-264
بهینا FZ4-264
بهینا FZ4-264

FZ4-264

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: سایر سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر