بهینا FZ8-420
بهینا FZ8-420
بهینا FZ8-420
بهینا FZ8-420

FZ8-420

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر