بهینا 124-41

124-41

گلویی 6 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر