بهینا 153-1084

153-1084

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر