بهینا 153-1084F

153-1084F

قرنیز 9/5 سانتیمتری قهوه ای چوب

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر