بهینا 154-1084

154-1084

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 110 میلیمتر