بهینا 157-1084F

157-1084F

تسمه 3 سانتیمتری قهوه ای چوب

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر