بهینا 157-3

157-3

تسمه 3سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر