بهینا 157-4

157-4

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر