بهینا 157-44

157-44

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر