بهینا 157-5

157-5

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر