بهینا 157-6F

157-6F

تسمه 3 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر