بهینا 161-1084

161-1084

زیر گلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر