بهینا 172-3F
بهینا 172-3F
بهینا 172-3F
بهینا 172-3F

172-3F

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر