بهینا 174-4

174-4

گلویی 6 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر