بهینا FC1-51
بهینا FC1-51
بهینا FC1-51
بهینا FC1-51

FC1-51

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر