بهینا FG1-04
بهینا FG1-04
بهینا FG1-04
بهینا FG1-04

FG1-04

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر