بهینا FG2-04
بهینا FG2-04
بهینا FG2-04
بهینا FG2-04

FG2-04

قرنیز 90 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر