بهینا FG3-04
بهینا FG3-04
بهینا FG3-04
بهینا FG3-04

FG3-04

قرنیز 7/7 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 77 میلیمتر