بهینا FG5-04
بهینا FG5-04
بهینا FG5-04
بهینا FG5-04

FG5-04

قرنیز 9 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر