بهینا FI1-04
بهینا FI1-04
بهینا FI1-04
بهینا FI1-04

FI1-04

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر