بهینا FI4-04

FI4-04

تسمه 1/6 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر