بهینا U60-714-4T

U60-714-4T

دیوارپوش 60 سانتیمتری - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر