دکور
قرنیز
اپن
سقف
شومینه
TV
آیینه
TV 1
سالن 2
قرنیز 1
آرک
سالن 3
TV 2
سقف کاذب
سالن 4
سالن 7
سالن 8
آشپزخانه 1
سقف 1
TV 3
ورودی
آیینه 2
تالار
TV 4
سالن 9
سقف 3
سقف 4
کنسول
گل سقفی
گل سقفی 1
کمد
سالن 11
راه پله
آرک (1)
آرک (2)
راهرو (1)
TV (1)
دیوارپوش
دیوارپوش (1)
دیوارپوش (2)
ترکیبی
راهرو
کتیبه و گلویی
دیوارپوش (3)
دیوارپوش (4)
گلویی
سالن
ستون
ستون (1)
سالن (1)
TV (2)
گلویی (1)
ستون (2)
ستون (3)
دکور (1)
دکور نمایشگاهی
دکور (2)
راهرو (2)
39
فضاسازی
فضاسازی (1)
فضاسازی (2)
فضاسازی (3)