دکور
قرنیز
اپن
سقف
شومینه
TV
آیینه
TV 1
سالن 2
قرنیز 1
آرک
سالن 3
TV 2
سقف کاذب
سالن 4
سالن 7
سالن 8
آشپزخانه 1
سقف 1
TV 3
ورودی
آیینه 2
تالار
TV 4
سالن 9
سقف 3
سقف 4
کنسول
گل سقفی
گل سقفی 1
کمد
سالن 11
راه پله
آرک (1)
آرک (2)
راهرو (1)
TV (1)
دیوارپوش
دیوارپوش (1)
دیوارپوش (2)
ترکیبی
راهرو
کتیبه و گلویی
دیوارپوش (3)
دیوارپوش (4)
گلویی
سالن
ستون
ستون (1)
سالن (1)
TV (2)
گلویی (1)
ستون (2)
ستون (3)
دکور (1)
دکور نمایشگاهی
دکور (2)
راهرو (2)