بهینا 157-41

157-41

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر