بهینا FZ16-104E
بهینا FZ16-104E
بهینا FZ16-104E
بهینا FZ16-104E

FZ16-104E

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: صدفی نقره ای کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر