بهینا 120-41

120-41

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر