بهینا 122-41

122-41

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر