بهینا 154-552

154-552

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 110 میلیمتر