بهینا 172-5
بهینا 172-5
بهینا 172-5
بهینا 172-5

172-5

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100