بهینا 172-3
بهینا 172-3
بهینا 172-3
بهینا 172-3

172-3

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر